Your browser does not support JavaScript!
導師時間

 

 107學年度上學期醫學應用化學系導師時間表 

 

時間

08:10~09:00

 

 

萬金鳳

正心樓1246

 

 

09:00~09:50

 

 

 

 

10:00~10:50

蕭明文正心樓1255D

 

 

 

 

 

10:50~11:40

劉冠妙

正心樓1256C

趙啟民

正心樓1256H

 

 

賴金宏

正心樓1255F

賴金宏

正心樓1255F

 

午休

12:00~13:30

 

蔡惠燕

正心樓1212E

蘇啟榮

正心樓1245

蘇啟榮

正心樓1245

蔡惠燕

正心樓1212E

林昭田

養生科學研究室

13:30~14:20

曾翠華正心樓12F中庭

 

 

何永全

正心樓1256E

14:20~15:10

 

 

 

 

 

 

15:20~16:10

 

 

 

 

 

16:10~17:00

 

 

 

 

 

 

 

更新日期:107/08/31